منوی اصلی
همایشها و سمینارها
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 1007
بازديدکنندگان امروز: 318
کل بازديدکنندگان: 2384071
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.5304 ثانيه
معرفی و شرح وظایف

ریاست بیمارستان:جناب آقای دکتر شیروانی
مدیریت بیمارستان:جناب آقای مهندس نصرآبادی

 

 شرح وظایف مدیریت:

۱-      پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمانباشد.

۲-      بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهايحرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران  استفاده مي شود. (رضايت مشتري گرا).

۳-      جلب همكاريهاي برون سازمان.

۴-      پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان وهماهنگي با مسئولين مافوق.

۵-      مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عمليمناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات.

۶-      نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاياستراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوبدانشگاه و هيئت امناء.

۷-      هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درمانيبيمارستان.

۸-      ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكدهها به منظورتوجه به سياستهاي كلي آموزش دانشجويان.

۹-      اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسالآن به مقامات ذيربط.

۱۰-   پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها.

۱۱-   مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان.

۱۲-   انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان.

۱۳-   نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار.

۱۴-   نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهادآن به مقامات مسئول در دانشگاه.

۱۵-   نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحتسرپرستي.

۱۶-   كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي.

۱۷-   انتصاب و عزل كاركنان.

۱۸-   شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=113&fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=3538&siteid=113 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=113&fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=3535 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=113&fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=3537 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=113&fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=3529 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=113&fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=21478 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=7375 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11261 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=21406 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=21407 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=21459 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11325 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11324 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11328 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11329 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11330 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11331 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=14408 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11334 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11335 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11337 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11336 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11338 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=20156 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=20157 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=20158 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=20159 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11323 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=21550 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11378 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=21472 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=21473 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=21474 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11437 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=13091 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11438 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11511 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11512 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11547 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=21551 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=22681 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=23037 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=23038 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=23039 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=10697 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11186 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=21549 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11187 hourly 2019-01-23 http://nekuei.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=113&fkeyid=&siteid=113&pageid=11189 hourly 2019-01-23

 

خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان

ویژه مراجعین و همراهان
  • آموزش  پس از ترخیص فرم ها و فرآیندها IPD


    ویژه بیماران ویژه پرسنل قسم المرضی الدوّلی
نظرسنجی
هنگام مراجعه به مرکز فرقانی کدام خدمت را مطلوب تر ارزیابی می نمایید؟

خدمات درمانی
خدمات پاراکلینیکی
خدمات اداری مالی
خدمات هتلینگ

پیوندها